Uzmanlık Alanlarımız

ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi hazırladığı araştırma ve raporlarda amaçladığı stratejiye uygun bir şekilde sahadan en iyi veriyi alacağı yöntemi kullanır. Nicel araştırma yöntemleri çok geniş kitlelerin bir olay ya da olgu hakkında ne düşündüğüne daha verimli bir şekilde ulaşmayı mümkün kılarken ayrıntılı bilgilere ulaşma konusunda ise nitel veri toplama yöntemini tercih etmektedir. Gerçek bilginin elde edilmesi için en ideal yöntemin ne olduğuna ise yılların verdiği araştırma birikimiyle belirlenir.

Icon 1

Siyasal Eğilim Araştırmaları

ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi hazırladığı araştırma ve raporlarda amaçladığı stratejiye uygun bir şekilde sahadan en iyi veriyi alacağı yöntemi kullanır. Nicel araştırma yöntemleri çok geniş kitlelerin bir olay ya da olgu hakkında ne düşündüğüne daha verimli bir şekilde ulaşmayı mümkün kılarken ayrıntılı bilgilere ulaşma konusunda ise nitel veri toplama yöntemini tercih etmektedir. Gerçek bilginin elde edilmesi için en ideal yöntemin ne olduğuna ise yılların verdiği araştırma birikimiyle belirlenir.

► Seçmen Davranışı Araştırmaları

Seçmen davranışı araştırmaları, periyodik olarak seçmen nabzını yoklamayı, gelişen olaylar karşısında seçmenin tutumunu ölçmeyi ve davranış biçimlerini ortaya koymayı amaç edinir.

► Seçmen Profili Araştırmaları

Seçmen profili araştırmaları, seçmen kitlesinin demografik, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik özellikleri ile siyasal tutum, davranış ve tercihleri arasındaki ilişkileri ortaya koymayı amaç edinir.

► Siyasal Parti İmaj Araştırmaları

Siyasal parti imajı araştırmaları, periyodik olarak yapılan çalışmalar aracılığıyla, siyasal partilerin, başta kendi tabanı ve hedef kitlesi olmak üzere, farklı toplumsal kesimler tarafından nasıl algılandığını ortaya koymayı amaç edinir.

► Lider Popülaritesi Araştırmaları

Lider popülaritesi araştırmaları, siyasal parti liderlerinin seçmen nezdindeki genel imajını araştırarak, bilinirlik, güven, prestij gibi niteliklerini tespit etmeyi, lider popülaritesine ilişkin tanıtım, basın ve halkla ilişkiler çalışmalarının etkilerini ölçmeyi ve genel imajı daha olumlu hale getirmeye yönelik stratejilerin oluşmasına katkı sağlamayı amaç edinir.

► Aday Araştırmaları

Aday araştırmaları, bilinirlik, güven ve prestij temelinde yapılan çalışmalar aracılığıyla adaylar arasında karşılaştırma yapmayı ve başarı durumunu ortaya koymayı amaç edinir.

► Siyasal Söylem Analiz

Siyasal söylem analizi, seçmenlerin mevcut siyasal söylemlere karşı tutum ve davranışlarını ölçmeyi amaç edinir.

► Seçim Kampanyası Çalışmaları

Seçim kampanyası çalışmaları, kampanya sürecine ilişkin olarak aşağıdaki çalışmaları yapmayı amaç edinir:

 • Kampanya Stratejisi
 • Siyasal Ortamın Analizi
 • Kampanya Takvimi
 • Siyasal Rakip Analizi
 • Yayın Yoluyla Sistematik Propaganda Çalışması
 • Kişisel İmaj Konumlandırma
 • Sözlü İletişim ve Beden Dili
TOPLUMSAL EĞİLİM ARAŞTIRMALARI

Toplumsal Eğilim Araştırmaları, gelişen ve değişen yaşam koşulları karşısında, kişilerin tutum ve davranışlarındaki değişiklikleri irdelemeye yönelik olarak yapılan araştırmalardır.

► Gündem Araştırmaları

Gündem Araştırmaları, kamuoyunda öne çıkan belirli konuların, alan araştırmaları yoluyla sistematik bir biçimde incelenmesini amaç edinir.

MEDYA ARAŞTIRMALARI

Medya Araştırmaları, görsel ve yazılı medya kuruluşlarının içerik açısından karşılaştırmalı bir biçimde analiz edilmesine ve farklı toplumsal kesimler üzerindeki etkilerinin incelenmesine yönelik olarak yapılan araştırmalardır.

► Medya İçerik Analizleri

Medya içerik analizleri, çeşitli medya kuruluşlarının belirli bir siyasal, toplumsal ya da ekonomik durum karşısındaki tutumunu, siyasal aktörlerle ve toplumsal taleplerle ilişkisi içinde irdelemeyi amaç edinir.

► Medya Etki Analizleri

Medya etki analizleri, görsel ve yazılı medya kuruluşlarının farklı toplumsal kesimler nezdindeki güvenirliliğinin yanısıra, söz konusu toplumsal kesimlerin tutum ve davranışlarındaki etkisini ortaya koymayı amaç edinir.

Icon 2

Ekonomi ve Pazar Araştırmaları

ADAMOR Ekonomi ve Pazar Araştırmaları Merkezi; ekonomi alanında düşünce ve bilimsel bilgi üreten bir merkezdir. Hem makro hem de mikro düzeyde olmak üzere hedef kitlesi kamu sektörü, özel sektör ve üçüncü sektör (sivil toplum kuruluşları) olan bir araştırma, eğitim ve danışmanlık merkezidir.

ADAMOR Ekonomi ve Pazar Araştırmaları Merkezi; ekonomiyle ilgili şirketler seviyesinden sektörel bir vizyon oluşturmanın yanında makro düzeyde ekonomi politikaları geliştiren, araştırmalar yaparak sorunların tespitini varolan gerçekler üzerinden okumayı temel ilke edinen bir düşünce merkezidir. Merkez, Ekonomi-politiğin pratikte karşılığını oluşturan Pazar hareketleri konusunda analiz ve danışmanlık yoluyla karar alma ve politika oluşturmaya yardımcı olmayı da hedeflemektedir. Temel amaç, Türkiye ekonomisinin güçlü bir zeminde sağlıklı bir şekilde büyüyerek bölgesinin ve dünyanın önemli ekonomik güçlerinden birisi olmasına katkıda bulunmaktır.

ADAMOR Ekonomi ve Pazar Araştırmaları Merkezi, bilimsel ve kullanılabilir bilgi üreterek ekonomi alanında araştırma yapan, bilgi üreten bir referans merkezidir.

Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları

Müşteri memnuniyeti araştırmaları, Mevcut ve olası müşterilerin, firma ve rakiplerinin ürün ve hizmetlerinden memnuniyet durumlarını ve varsa şikayet ya da beklentilerini ölçer.

Araştırmada, mevcut müşterinin varlığını sürdürmek ve memnuniyet derecelerini artırmak adına çalışmalar yapılırken, araştırmanın diğer ayağında beklentiler ve şikâyetler belirlenerek satışı doğrudan etkileyecek olan pazarlama ve farklılaşma stratejileri ile yeni müşteri kazanma yolları belirlenir.

Kurumsal Algı ve İtibar Araştırmaları

İş paydaşlarının firmayı nasıl algıladıklarını, onların gözündeki kurumsal itibarı öğrenmek ve stratejik planlamayı bu doğrultuda biçimlendirmeyi sağlar. İyi bir kurumsal algının bazı getirileri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Müşteriler ürün veya hizmetleri satın almak için daha yüksek bedel öderler.
 • Müşteriler, ürün veya hizmetleri başkalarına tavsiye ederler.
 • Personel şirket başarısı için daha motiveli çalışır.
 • Üstün vasıflı kişiler şirkette çalışmak için istek duyar.
 • Şirket, yatırımcılar için cazip bir yatırım seçeneği haline gelir.
 • Kriz dönemlerinden daha az etkilenir.
 • Sektör ortalamasının üzerinde kar elde eder.
 • Şirket, projelerde hükümetten daha fazla destek görürsünüz
Müşteri ve Pazar Segmentasyonu

Segmentasyon çalışmaları, ürün geliştirme ekibinin doğru ürünü, pazarlama ekibinin doğru mesajları ve doğru hedefi pazara iletmesine yardımcı olur.

Segmentasyon, Coğrafik (Ülke, bölge, kentsel, kırsal bölümlemeler), Demografik (Yaş, cinsiyet, aile büyüklüğü, gelir, meslek, eğitim, din, milliyet, ırk), Psikolojik (Sosyal sınıf, yaşam tarzı, kişilik tipi) Davranışsal, Ürün kullanımı, Marka Bağımlılığı ve Kullanıcının Tipi gibi katagorilere ayrılabilir.

Şirketlerin aktif oldukları, içinde yer aldıkları pazarı çok dikkatli bir şekilde segmentlere ayırmaları; müşteri ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması, şirket için daha karlı işler, büyüme için daha iyi olanaklar, daha fazla müşteri elde etme, hedef pazarla iletişim, pazardan daha yüksek pay kapmak gibi faydaları beraberinde getirecektir.

Markalaşma ve Marka Konumlandırma

Tüm firmalar markalarının hedef aldıkları tüketicilerce tanınmasını ve ürün ve hizmetlerinin tercih edilmesini isterler.

Marka Araştırmaları, markaların tüketici gözünde imaj açısından birbirlerine karşı nasıl konumlandırıldıklarını inceler. Konumlandırma; markanızı hangi kesimlerin nasıl algılamasını istediğinize verdiğiniz cevaptır.

Marka Analizi ile incelenen markayı ve rakip iki markayı tanımlayan rasyonel ve duygusal özellikler, kategorideki markalarının birbirlerine karşı konumlanmaları, incelenen markanın gerçek imajı ile ulaşılmak istenilen imaj arasındaki ilişki ve bunun gibi sonuçlar elde edilebilir.

Ayrıca, Marka araştırmaları, üreticinin markalaşırken zorlandığı konular ve tercih ettikleri yöntemler irdelenerek, taklitten kaçınma, kendi markasını oluşturmak için işletmenin yeterli destek alıp almadığını ölçer. Küçük işletmelerin marka bilincini, markalaşmayla ilgili düşüncelerini, markalaşmak adına izledikleri yolları, çekincelerini belirlemek ve markalaşmaya teşvik amaçlanmakta, markalaşmış şirketler için ise yine marka algısı ve var olan markalarının korunması ve geliştirilmesi ile ilgili ne tür önlemler aldıkları araştırılır.

Yeni Ürün ve Hizmet Geliştirme

Araştırma; optimal ürün özelliklerinin belirlenmesinde, rekabete ve "ideal ürün"e göre ürün özelliklerinin değerlendirilmesinde, satın alma eğilimlerinin ve pazara uyumluluğunun tespitinde, ürün özelliklerinin ve değişikliklerinin incelenmesinde, pazar payı maksimizasyonu için ürün özelliklerinde yapılabilecek optimumların belirlenmesi odaklı sonuçlar geliştirir.

Reklam Etkinlik Araştırması

Reklam etkinlik araştırmalarının ana işlevi daha iyi reklam yapabilmeye yardımcı olmak, yöneticiler için belirsizlikleri azaltarak başarı oranını artırmaktır. Araştırmada iki tip etki ölçülebilir: Reklamın satış üzerine etkisi ve iletişim üzerine etkisi. Bu ölçümler ile reklam bütçesinin ve hareketinin işletmeye sağladığı faydaları saptayıp, devam eden kampanya üzerindeki temellerin ve analizlerin saptanmasında yol gösterir.

Tüketim Alışkanlıkları Araştırmaları

İnsanların alışveriş yaparken baz aldıkları en önemli kriter “ihtiyaç”tır. İhtiyaç ise gelişen teknoloji ve yaşam şartlarıyla birlikte değişmektedir. Üreticiler için bugünün ihtiyaçlarını belirlemek açıkmış gibi gözükse de, hızla değişen ihtiyaçların ileriki dönemlerde nelere dönüşeceklerini tespit etmek tek başlarına imkansızdır. Bu bağlamda tüketici alışkanlıklarını izlemek, hangi sosyo-demografik özelliklerdeki tüketicinin neye ihtiyacı olduğunu belirlemek ve bunu uzun vadede tahmin etmek ADAMOR’un çalışma alanlarından birisidir.

Sektörel Araştırmalar

Sektörlerin ve üreticinin mevcut durumlarını inceleyip, hangi sektörde, hangi bölgede, hangi pazar ağları ile doğru yatırımı yapmasını belirlemek amaçlıdır. Üreticinin bilinçli yatırım yapmasını sağlayacak olan araştırmalar, girişimci için çok önemli bir gelecek öngörüsü ve yol haritası olmakla birlikte girişimciyi birçok riskten koruyacaktır.

Icon 3

Sağlık Araştırmaları

ADAMOR Sağlık Araştırmaları Merkezi; sağlık alanında düşünce ve bilimsel bilgi üreten bir merkezdir. Hem makro hem de mikro düzeyde olmak üzere hedef kitlesi kamu sektörü, özel sektör ve üçüncü sektör (sivil toplum kuruluşları) olan bir araştırma, eğitim ve danışmanlık merkezidir.

ADAMOR Sağlık; daha sağlıklı bir toplum için araştırma, eğitim, analiz ve danışmanlık yoluyla karar alma ve politika oluşturmaya yardımcı olmayı hedeflemektedir. Temel amaç, Türkiye sağlık politikaları tasarımı sürecine her düzey ve düzlemde katkıda bulunmaktır.

ADAMOR Sağlık bilimsel ve kullanılabilir bilgi üreten sağlık araştırmaları konusunda bir referans merkezidir.

Sağlık Ekonomi ve Politikası Araştırmaları

Sağlık hizmetleri sunumu ve finansmanı, sağlık sigortacılığı, sağlık hizmetlerinde örgütlenme ve düzenleme gibi alanlarda bilimsel bilgi üretimi yoluyla kanıta dayalı sağlık politikalarının oluşturulması ve uygulanmasına katkıda bulunmak.

Avrupa Birliği ve Sağlık Araştırmaları

Türkiye’nin 2005 yılından bu yana tam üyelik müzakerelerini yürüttüğü Avrupa Birliği’nin müdahil olduğu temel politika alanlarından birisi de sağlık, sağlık hizmetleri ve ilişkili konulardır. Bu bağlamdaki araştırmaların amacı, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerine sağlık ve sağlık hizmetleri özelinde bilimsel temelde bilgi üreterek katkı yapmaktır.

Halk Sağlığı Araştırmaları

Çevreye ve bireylere yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, sosyal tıp, sağlık eğitimi, sağlık okuryazarlığı ve hastalık bazlı çalışmalar halk sağlığı araştırmaları kapsamında yer alan konulardır. Özellikle ilgi alanımıza giren konular ise:

 • Sağlık sosyolojisi
 • Aile sağlığı
 • Beslenme ve gıda araştırmaları
 • Barınma
 • Eğitim
 • Zararlı alışkanlıklarla mücadele yöntemleri
 • Bulaşıcı hastalıklar
 • Akılcı ilaç kullanımı
 • Sağlıklı yaşam algı ve pratikleri
Sağlık Hukuku Araştırmaları

Sağlık ve sağlık hizmetlerinin hukuki boyutlarını ilgilendiren tüm konuları kapsar. Sağlık hizmetlerini sunan (kamu ve özel otoriteler, sağlık kurum ve kuruluşları ve sağlık çalışanları), sağlık hizmetlerini kullanan ve sağlık hizmetlerinin kendisi bu araştırmalar kapsamında ele alınan üç ana eksendir. Bu başlıktaki çalışmalar, sağlık alanında üretilen hizmet ve bilginin insan hayatını hukuki olarak etkileme durumunu kapsar.

Sağlık İletişimi Araştırmaları

Sağlık iletişimi, kurumların; sağlık hizmetinin niteliğine, kalitesine ve sürdürülebilirliğine sunduğu katkı açısından önemini her geçen gün daha fazla hissettirmektedir. Gelişmiş ülkelerde yaklaşık 30 yıllık bir geçmişi bulunan ve bilimsel bir disiplin olarak kabul edilen sağlık iletişimi, ülkemizde de sağlıkta dönüşüm programı ile daha çok önem verilen bir alan haline gelmiştir. Sağlık hizmetinin taraflarının, nihai hedef olan sağlığın korunması sürecini destekleyici pozitif iletişimi nasıl oluşturacakları sağlık iletişiminin ilgilendiği alanlardan birisidir. Yine kurum içi iletişimin işlerliğinin sağlanması, özü itibariyle bir ekip hizmeti olan sağlıkta, uyumlu ve verimli çalışma ilişkilerinin oluşması sağlık iletişiminin araştırma sahasına girmektedir. Sağlık iletişimi içinde önemli bir rol yüklenen kitle iletişim araçları ile sağlık kurumlarının ilişkileri de bir diğer ilgi alanıdır.

ADAMOR Sağlık, sağlık kurumlarında sağlık iletişim sürecini güçlendirme amaçlı genel ve yerel düzeyde araştırmalar yaparak, sağlık iletişim süresince yaşanan sosyal ve hukuksal sorunları en aza indirme amacını taşımaktadır.

Sağlık, Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Araştırmaları

Kalite, akreditasyon, verimlilik, performans, hasta memnuniyeti, maliyet analizleri, misyon ve vizyon geliştirme, kurumsallaşma, pazarlama, marka, tutundurma, sosyal pazarlama, kuruluş yeri seçimi, müşteri ilişkileri, profesyonel yönetim ve pazar araştırmaları gibi konular bu başlıkta araştırmaya ve incelemeye konu olan alanlar arasında yer almaktadır. Sağlık bakım işletmelerinin pazarlama ve rekabet gücü kazanabilmeleri ve bunu korumaları için hizmet kalitelisi önemli bir unsurdur. “Kaliteli hizmet için hastaların önerisi nedir?” ve “Neler yapılmalıdır?” eksenli yapılacak hizmet kalitesi araştırmaları, aynı zamanda hastanenin güçlü olduğu hizmet segmentlerini de ortaya çıkartacaktır. Ve böylece kurumunuzla ilgili zihinlerde güçlü bir algı oluşturulması için pratikte kullanılabilecek veriler ortaya koyulacaktır.

Bir hastanenin en önemli misyonu standartlara uygun hizmet üretmektir. Hastane bu standartların hem uluslar arası kriterlere uygun olmasını hem de müşteriler-hizmet alanlar için artı değer yaratmasını amaçlamalıdır. Bu bağlamda hastane yönetim kalitesinin araştırılması ve kalitenin artırılmasına yönelik araştırmalar yapılması her sağlık kuruluşu için pozitif dönüşümü sağlayacak çalışmalar arasındadır.

Hasta memnuniyeti de, tedavi hizmetinin kalitesiyle doğru orantılıdır. Her hastanın tedavi hizmetleriyle ilgili düşüncesi ve algısı son derece önemlidir. Hastane yönetimi tedavi hizmetlerinin artı ve eksilerini görerek yapılması gereken yeni düzenlemeleri hastalardan alacağı geri bildirimlerle gerçekleştirecek ve maksimum düzeyde kaliteye ulaşılması hedeflenecektir.

Sağlık İnsangücü Araştırmaları

Gerek sistem ve gerekse de sağlık kurum ve kuruluşları bazında sağlık insangücü ile ilgili her türlü araştırma, inceleme ve diğer faaliyetleri kapsamaktadır. İstihdam, ücretlendirme, personel tutma, motivasyon, iş doyumu, kurumsal bağlılık, iş tanımı ve iş gerekleri, kadrolama, mobbing, şiddet, iş yeri sağlığı ve güvenliği ve çalışma barışı gibi konular öncelikli konular arasında yer almaktadır.

İlaç ve Tıbbi Cihaz Araştırmaları

İlaç ve tıbbi cihaz ile ilgili sektörel düzeyde ve ürün bazlı araştırmalar yapmak bu başlıkta yer alan temel konular arasındadır. Tıbbi cihazda piyasa gözetimi ve denetimi, ürün lansmanı, tutundurma, fiyat politikaları, akılcı ilaç kullanımı önde gelen konular arasında yer almaktadır.

Sağlık Turizmi Araştırmaları

Küreselleşme ve Avrupa Birliği dinamiklerinin yol açtığı tüketicilerin bilinçlenmesi ve sağlık ve turizm sektörlerindeki yeni pazar arayışları nedeniyle sağlık turizmi son yıllarda giderek önem kazanan bir alan haline gelmiştir. Gerek küresel düzeyde gerekse de Türkiye ortamında giderek önem kazanan ve büyüyen sağlık turizmi alanında arzulanan bir pay/yer edinebilmek için bilimsel bilgiye dayalı verilerin kullanılması önem kazanmaktadır. Hem tatil hem de tedavi unsurlarını bir arada barındıran sağlık turizmi alanında tüm paydaşlara (sağlık kurum ve kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, turizm sektörünün tüm aktörleri, kaplıcalar gibi) yönelik araştırmalar tasarlamak ve böylece sağlık turizmi politikası tasarımına mikro ve makro boyutta katkı yapmak temel amaç olmaktadır.

Icon 4

Kent Araştırmaları

ADAMOR Kent Araştırmaları Merkezi; “kent”i alarak mimariden ekonomiye, çevre sorunlarından sosyal ilişkilere kadar kenti ilgilendiren bütün konularda fikir üreten bir merkezdir. Kentlerimizde yaşanan değişim ve dönüşümün etkilerini araştırarak varolan sorunların çözümüne katkı sunmayı da hedefleyen ADAMOR, kentin kaderinde söz sahibi olan kurumlara da akademik kadrosuyla destek vermektedir.

ADAMOR Kent Araştırmaları Merkezi’nin hedef kitlesini, belediyeler başta olmak üzere STK’lar ve üniversiteler oluşturmaktadır. Merkezin temel amacı, kapsamına giren konularda ulusal ve uluslararası kentlerle ilgili nitelikli bilgiler üreterek, Türkiye’nin siyasal ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmaktır.

Kent Ekonomisi Araştırmaları

Ekonomik gelişmişlik kentsel unsurların bütününü en temelde ilgilendiren bir öneme sahiptir. Her kentin tarihi, kültürü, coğrafyası ve insan doğasına uygun ekonomik parametreleri olduğu düşünüldüğünde kentlerle ilgili ekonomik araştırmalar yapmak çok daha stratejik hale gelmektedir. Kent ekonomisinin mevcut durumunun analizi ile beraber hangi alanlarda gelişmeye uygun olacağı potansiyelinin neler olacağı da titizlikle analiz edilmelidir. ADAMOR Kent, bütüncül bir yaklaşımla kentlerin ekonomisini ele alarak sanayiden hizmet sektörüne kadar kentin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla araştırma, raporlama ve düşünce üreterek kentlerin gelişimine katkı sunmayı hedeflemektedir.

Kentsel Doku Araştırmaları

Kentsel Doku Araştırmaları bir kentin tarihi ve sosyolojik dokusunu gündemine alarak sorun alanlarına ilişkin çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Kentte yaşayan insanların ve kentin ihtiyaçlarını önceleyerek kentsel dokuda yaşanan değişimlerin analizini yapmak, kaliteli kent yaşamı için en önemli unsurların başında gelmektedir. ADAMOR Kent, optimum düzeyde fayda perspektifinden fikir geliştirerek kent dokusunun tarihi, sosyolojik ve ekoloji ekseninden hareketle insan odaklı bir gelişmeye açık olmasını amaçlamaktadır.

Kent ve Çevre Sorunları Araştırmaları

Günümüzün en önemli problemlerinden biri haline gelen çevre sorunları kent hayatını da artık tehdit eder boyutlardadır. Bilinçsiz çevre planlamasından çevre kirliliğine kadar bir çok konuda sorunlarla yüz yüze olan kentlerin bu sorunlardan nasıl çıkılacağına ilişkin yöntemler geliştirilmesi, karar alma ve idari mekanizmaların bu konularda uyarılması sağlıklı kentleşme için önemli bir amaçtır.

Kentsel Kalkınma Araştırmaları

Kaliteli kent yaşamı için sosyal ve ekonomik kalkınmışlık düzeyi en başat unsur olarak kabul edilmektedir. Kentlerin kalkınma potansiyellerinin sosyo ekonomik düzeyde analizinin yapılarak uygun kalkınma modellerinin ortaya konulması gerekmektedir. ADAMOR Kent, sosyo-ekonomik boyut başta olmak üzere kentlerin kalkınmışlık düzeylerinin geliştirilmesi için yöntemler geliştirerek analiz, rapor ve fikir üretmeyi hedeflemektedir.

Yerel Demokrasi Araştırmaları

Demokrasi, en temelde bireyden başlayarak bütün toplumu kapsaması gereken bir gerçektir. Kent yaşamında daha da önemli olan demokrasi bütün yerel unsurların ve dinamiklerin harekete geçirilebilmesiyle mümkündür. Kent yaşamında karşılaşılan bütün girdileri demokrasi perspektifinden değerlendirerek karar alma mekanizmalarına katılıma ve kent hayatında söz sahibi olmaya giden yolda ADAMOR Kent projeler üreterek araştırmalar yapmayı hedeflemektedir.

Yerel Yönetim Araştırmaları

► Hizmet Memnuniyeti Araştırmaları

Belediyeler kentte yaşayan insanlara hizmet etmekle görevli bir kamu teşekkülü olarak halkın memnuniyetini önemsemek zorundadırlar. Halk memnuniyetini önemsemeyen belediye yönetimleri yapılacak ilk seçimde kaybetmekle karşı karşıya kalacaklardır. Bundan dolayı belediyenin yapmış olduğu hizmetlerin halk tarafından nasıl karşılandığı, eksiklerin neler olduğu demokratik bir yönetim anlayışı için çok önemlidir. ADAMOR Kent, belediyelerin yapmış olduğu hizmetlerin daha kaliteli olması için hizmet memnuniyetini eksen alarak halkın talep ve beklentileri doğrultusunda hizmet üretimi için belediyelere yöntem geliştirmekte analizler hazırlamakta ve raporlamalar yapmaktadır.

► Sosyal Doku Araştırmaları (Yaşlılar, Çocuklar, Fakirler)

Sosyal belediyecilik kavramı etrafında hizmet alanında yaşayan insanlardan da sorumlu olan belediyeler kent madunları niteliğinde bulunan “yardıma muhtaç, kimsesiz, yaşlı, çocuk ve kadın” vatandaşlarını tespit ederek, ihtiyaçlarını belirlemek, onların hayatlarını kolaylaştırmak ve sorunlarına çözüm üretmekle de sorumludur. ADAMOR Kent, kent madunlarının tespiti ve durumlarının analiz edilerek sürdürülebilir çözümler geliştirerek yerel yönetimlere fikir üretmektedir.

► Belediye Kurumsal İmaj Araştırmaları

İmaj, kurumsal işleyiş için iki nedenden dolayı önemlidir. Birincisi, bağlılıkları ortaya çıkarmak ve sürdürmek için gerekli bilgileri sunarken, ikincisi belediyenin sürekliliği için önemli olmaktadır. Çünkü belediyelerin yaşam olasılıklarını yükselten imaj, belediyeden memnuniyeti önemli derecede etkilemektedir. Kurum imajının ölçümü ile belediye hizmetlerinin halka ulaşıp ulaşmadığını ölçmek ve halkın belediye hakkındaki genel görüsünü saptamak ancak böyle mümkündür. ADAMOR Kent, hem belediyenin hem de belediye başkanının kent sakinleri perspektifinden hareketle nasıl bir imaja sahip olduğunu ölçerek yöntemler geliştirerek analizler sunmaktadır.

► Çalışan Memnuniyeti Araştırmaları

Çalışanların, çalıştıkları kurum ve ortam hakkındaki düşünceleri, memnuniyet durumları ve memnuniyetsizlik sebepleri hizmet kalitesine doğrudan etki eden bir durumdur. Çalışan memnuniyetiyle beraber çalışanların kurumsal aidiyetleri ve bağlılıkları da hizmet kalitesine yansıyan etkenlerin başında gelmektedir. Kaliteli hizmet üretmek isteyen kurumlar öncelikle çalışanlarının gözünde memnuniyet derecelerini yükselterek daha iyi hizmet yapmanın yolunu açabilirler. ADAMOR Kent, özellikle belediyelerde çalışan memnuniyeti ve kurumsal bağlılık ölçeği geliştirerek hizmet kalitesinin arttırılması için yöntem ve öneri geliştirmektedir.

Icon 5

Sendikal Hizmet Araştırmaları

ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi’nin uzmanlaştığı en önemli alanlardan biri de sendikal hizmet alanıdır. Özel sektör ve kamu sektöründe çalışanların haklarının korunması ve geliştirilmesi temel amacıyla faaliyet yürüten sendikalar, toplumsal planda düşünüldüğünde en önemli sivil toplum parametrelerinden birini oluşturmaktadır. Bu anlamda hem üyelerinin haklarının geliştirilmesi adına hem de toplumsal adaletin sağlanması adına mücadele ederken bir çok farklı sorunla da karşı karşıya kalmaktadır.

Bu sorunların bir tarafını üyelerin ya da çalışanların taleplerinin ne olduğuna ilişkin yığınla biriken klasörler oluştururken diğer tarafını ise işverenlerin bu sorunlara ilişkin tutum ve düşüncelerinin ne olduğuna ilişkin veriler teşkil etmektedir.

ADAMOR geliştirdiği Sendikal Endeksle Türkiye’de çalışanların sorunlarını sendikal parametreler doğrultusunda ölçmektedir.

Sendikal Barometre Panel Temaları

Sendikal Sorunlar: Kamu ya da özel sektör çalışanlarının bütününün ortak sorunları olduğu gibi çalışma kollarına göre farklılık gösteren sorunlar da mevcuttur. Sendikal Sorunlar teması altında genel sorunların yanı sıra çalışma kollarına göre sorun analizleri de yapılmaktadır.

Çalışan Memnuniyeti: Çalışanların hem işyerindeki durumlarına ilişkin memnuniyetleri hem de sosyal hayatlarındaki memnuniyet durumları ele alınarak bütüncül bir perspektif geliştirilmelidir. ADAMOR bu bağlamda çalışanların işyeri-sosyal hayat memnuniyet durumlarının belirlenmesi için geliştirdiği panelle sendikalara ve kamuoyu karar alıcılarına ışık tutmaktadır.

Sendikal Bağlılık ve Örgüt Kültürü: Sendikalar üyeleri için farklı platformlarda mücadele verirken üyelerinin bu mücadelenin arkasında durması, sendikayı haklar mücadelesinde zorlaması, motive etmesi ve yol alabilmesi için destek sunması kaçınılmazdır. Bunun olabilmesi için ise üyelerinin sendikalarına olan bağlılık derecelerinin ne durumda olduğunun bilinmesi gerekir. Ya da üyelerin sendikal bağlılıklarının arttırılması için neler yapılması gerektiği de ayrı bir sorun alanıdır. ADAMOR sendikalara üyelerinin kendisine ilişkin algısının ne olduğunu, bağlılık derecesinin ne durumda olduğunu ortaya koyarak yeni üye kazanımlarına ilişkin stratejiler geliştirir ve üye bağlılıklarını arttırıcı yol haritaları hazırlar.

Mobing: Çalışma hayatında çözümsüz konulardan biri hiç kuşkusuz ki psikolojik yıldırmadır. Bu durum çalışanların kapalı kapılar arkasında yaşadığı ve bütün hayatlarını negatif yönde etkileyen bir olgu haline gelmiştir. Sendikalar üyelerinin mali ve sosyal haklarıyla ilgili mücadele ederken sosyo-psikolojik durumlarına ilişkin sorunlara da odaklanmak zorundadır. ADAMOR, geliştirdiği MOBİNG PANALİ ile sendika üyelerinin mobing konusunda durumlarını bilimsel bir veri üzerinden okuyarak bir sorun analizi yapar ve çözüm önerileri sunar.

Icon 6

Kurumsal Analiz Araştırmaları

Kurumsal Algı ve İtibar Araştırmaları

İş paydaşlarının kurumu/firmayı nasıl algıladıklarını, onların gözündeki kurumsal itibarı öğrenmek ve stratejik planlamayı bu doğrultuda biçimlendirmeyi sağlar. İyi bir kurumsal algının bazı getirileri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Paydaşlar/Müşteriler ürün veya hizmetleri satın almak için daha yüksek bedel öderler.
 • Paydaşlar/Müşteriler, ürün veya hizmetleri başkalarına tavsiye ederler.
 • Personel şirket/kurum başarısı için daha motiveli çalışır.
 • Üstün vasıflı kişiler şirkette/kurumda çalışmak için istek duyar.
 • Kurum/Şirket, yatırımcılar için cazip bir yatırım seçeneği haline gelir.
 • Sektör ortalamasının üzerinde kar elde eder.
 • Kurum/Şirket, projelerde hükümetten daha fazla destek görürsünüz
Çalışan Memnuniyeti Araştırması

Yapılan işin kalitesi ve müşteri memnuniyetinin çalışanın iş doyumuyla ilgili olduğu bir gerçektir. ADAMOR, bu tip araştırmalarda çalışan memnuniyetini ölçüp, mevcut durumu ortaya çıkartıp, çalışan beklentileri ve sıkıntılarını ortaya koyarak, verimliliği en yüksek seviyeye çıkarmak amaçlı yol haritaları çizmektedir.

İnsan Kaynaklarının Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırmaları

Gelişen teknoloji ve müşteri beklentilerinin sürekli farklılaşması çalışanların ve hatta yöneticilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri yetersiz hale getirmektedir. Bu nedenle geleneksel olarak kurumlar zaman zaman hizmet içi eğitimler düzenlemektedir. Ancak eğitimlerin yetersiz olduğu veya katılımcıların beklentilerini karşılamaktan uzak olduğu herkesçe bilinmektedir. Bu anlamda kurumunda üst yönetimden uygulamacılara kadar herkesin hangi konularda ve nasıl bir eğitim beklentisi için olduklarını belirlenmesi hizmet içi eğitim çalışmalarının başlamadan önce belirlenmelidir. Böylece etkili ve verimli eğitim aktiviteleri güvence altına alınmaktadır.

Hizmet İçi Eğitim Programlarının Geliştirilmesi

ADAMOR öncelikle çalışanların eğitimindeki yeni eğilimlerin farkında olarak doğrudan hizmet içi eğitime farklı bir bakış açısı getirmektedir. Artık belirli zamanlarda yapılan kısa süreli seminer veya kurslar yeterli olmamakta, çalışanların sürekli eğitilmeleri gerekmektedir. Çalışan eğitimler öncelikle yetişkin eğitimi bağlamında sunulmaktadır. Buna ilave olarak bireysel öğrenme farklılıklarına hitap eden eğitim uygulamaları tasarlanmaktadır. Böylelikle hem işveren beklentileri karşılanmakta hem de katılımcıların sıkılmadan öğrenebilecekleri ve beceri geliştirecekleri eğitim aktiviteleri sunulmaktadır.

İnsan Kaynaklarının Sosyal ve Psikolojik İhtiyaçlarının Belirlenmesi

Kurumunda görev yapan insan kaynaklarının sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının ve bunların ne düzeyde karşılandığının ne kadar farkındasınız? İnsan kaynaklarının beklenen performansı ortaya koyması için motivasyonunun, iş doyumunun ve kendini kurumuna adanmışlığının yüksek olması gereklidir. İnsan kaynaklarını sadece daha yüksek ücretler veya primler vererek veya terfi ettirerek motive edemezsiniz, zaten bunu her zaman yapmak mümkün de değildir. Bilimsel araştırma sonuçları yukarıda bazıları sıralanan psikolojik ve sosyal etmenlerin çalışan performansını doğrudan etkilediği ortaya koymaktadır. Buna karşılık en motive olduğu ve en doyumlu çalıştığını düşündüğümüz mesleklerdeki dahi sorun olduğu bilimsel araştırma sonuçlarında açık bir şekilde ortaya konmaktadır. Bu sorunların neler olduğunun belirlenmesi gerekli önlemlerin alınmasında size yardımcı olabiliriz.

İnsan Kaynaklarının Kişisel ve Mesleki Gelişimi Araştırmaları

İnsan Kaynaklarının kişisel ve mesleki gelişimlerinin sağlanması çalışanın hem görevini daha etkili bir şekilde yerine getirmesini hem performansının daha da artmasını hem de kişisel olarak daha doyumlu çalışmasını sağlamaktadır. Ayrıca çalışanların kişisel ve meselki gelişimlerine önem veren kurumlardaki çalışanların adanmışlık düzeyinin daha yüksek olduğu bilinmektedir. Bu anlamda çalışanlarınıza ne gibi kişisel ve mesleki gelişim aktiviteleri sunmanız gerektiği konusunda size ve dolayısıyla çalışanlarınıza yardımcı olmak isteriz.

Sinerjik Yönetim

Artık bireysel anlamda çalışanlarınızın üst düzeyde performans ortaya koyması da kurumunuz için yeterli olmamaktadır. Çalışanlarınızın ekip halinde etkili bir şekilde çalışması gerekmektedir. Örgütsel zeka gibi kavramlarla ifade edilen ortak akıl günümüzde işletmeniz için doğru işler yapılması için önemli bir enstrüman haline gelmiştir. Bu güçten işletmenizin mahrum kalmaması hayati bir öneme sahiptir.

Örgütsel Bağlılığı Artırma

Çalışanlarınızın sadece görev tanımında yazan işleri yapmaları artık işletmenizin başarısı için yeterli değildir. Çalışanlarınızın sizin dahi beklentilerinizin ötesinde performans ortaya koyması gerekir. Çalışanlarınızın sadece aldığı ücretin karşılığı olarak veya görev tanımında yazılı olan şeyleri yapması alanında öncü olmak isteyen bir kurum için yeterli değildir. Bu anlamda çalışanlarınızı kurum vizyonunuz, sosyal sorumluluklarınız ve çalışanlarınıza ve müşterilerinize verdiğiniz değer konusunda bilinçlendirerek kuruma adanmışlığının artmasını sağlayabilirsiniz.

İşyerinde Çatışma Yönetimi

Kurumlarda, kişiler arası ve gruplar arası çatışma kaçınılmaz bir durumdur. Bu nedenle kurumları çatışmanın olmadığı bir ortam haline getirmek değil, çatışmalarını kurum amaçları doğrultusunda en etkili şekilde yönetilmesi gereklidir. Çatışma genellikle olumsuz ve istenmeyen bir durum olarak algılanmakla birlikte günümüzde kurumsal ve/veya kişisel gelişimin önemli bir aracı ve kaynağı olarak görülmektedir. Çatışmanın nedenlerini ve nasıl meydana geldiğini ortaya çıkarmak, hem gruplar arası hem de kişiler arası dinamikleri ortaya çıkarmak açısından gereklidir. Böylelikle çatışma yönetimi yöneticilere etkin yönetim; diğer bir değişle kurumsal hedeflere ulaşma, çalışanlara ise kişisel gelişim sahalarının kapılarını açmada önemli bir anahtar sunmaktadır.

Değişime Direnmenin Engellenmesi

Değişime direnç, statükoyu korumaya hizmet eden her türlü davranıştır. Değişime direnç, kendini yetersiz görme, gönülsüzlük, çıkar veya gelir kaybına uğrama gibi durumlar söz konusu olduğunda ortaya çıkmaktadır. Ancak günümüzdeki hızlı değişim ortamında hiçbir kurum değişmeden varlığını sürdürebilme olanağına sahip değildir. Bu nedenle çalışanların değişime direnmesinin önüne geçilmesi onların değişim yönünde ikna edilmesi gereklidir.

Icon 9

Çalışma Hayatı Araştırmaları

ADAMOR Çalışma Hayatı Araştırma Merkezi; çalışma hayatı alanında düşünce ve bilimsel bilgi üreten bir merkezdir. Hem makro hem de mikro düzeyde olmak üzere hedef kitlesi kamu sektörü, özel sektör ve üçüncü sektör (sivil toplum kuruluşları) olan bir araştırma, eğitim ve danışmanlık merkezidir.

ADAMOR Çalışma Hayatı Araştırma Merkezi; çalışma hayatı üzerine araştırma, eğitim, analiz ve danışmanlık yoluyla karar alma ve politika oluşturmaya yardımcı olmayı hedeflemektedir. Temel amaç, Türkiye’deki çalışma hayatının uluslar arası standardı yakalaması, hem çalışanın mutlu kılınması hem de verimliliğin arttırılmasını hedefleyerek çalışma hayatı alanında her düzey ve düzlemde katkıda bulunmaktır.

ADAMOR Çalışma Hayatı Araştırma Merkezi, bilimsel ve kullanılabilir bilgi üreterek çalışma hayatı alanında araştırma yapan, bilgi üreten bir referans merkezidir.

PROGRAMLARIMIZ
Çalışma Ekonomisi ve Politika Araştırmaları

Çalışılan kurum hizmetleri sunumu ve finansmanı, sigortacılığı, kurumun hizmetlerinde örgütlenme ve düzenleme gibi alanlarda bilimsel bilgi üretimi yoluyla kanıta dayalı politikalarının oluşturulması ve uygulanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği ve Çalışma Araştırmaları

Türkiye’nin 2005 yılından bu yana tam üyelik müzakerelerini yürüttüğü Avrupa Birliği’nin müdahil olduğu birçok çalışma alanı vardır. Bu bağlamdaki araştırmaların amacı, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerine kurum hizmetleri özelinde bilimsel temelde bilgi üreterek katkı yapmaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırmaları

Çevreye ve bireylere yönelik koruyucu hizmetler, sağlıklı çalışma ortamı, çalışma ortamının güvenliği vb çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği araştırmaları kapsamında yer alan konulardır.

Çalışma Hukuku Araştırmaları

Kurum hizmetlerinin hukuki boyutlarını ilgilendiren tüm konuları kapsar. Kurum hizmetlerini kullanan ve kurumun hizmetlerinin kendisi bu araştırmalar kapsamında ele alınan ana eksenlerdir. Bu başlıktaki çalışmalar, üretilen hizmet ve bilginin insan hayatını hukuki olarak etkileme durumunu kapsar.

İşveren ve Yönetim Araştırmaları

Kalite, akreditasyon, verimlilik, performans, müşteri memnuniyeti, maliyet analizleri, misyon ve vizyon geliştirme, kurumsallaşma, pazarlama, marka, tutundurma, sosyal pazarlama, kuruluş yeri seçimi, müşteri ilişkileri, profesyonel yönetim ve pazar araştırmaları gibi konular bu başlıkta araştırmaya ve incelemeye konu olan alanlar arasında yer almaktadır.

► İşveren ve İşçi İlişkileri

İşveren ve işçi ilişkileri kuvvetli olduğu ölçüde iş verimi artar. İşveren işçi ilişkileri yapılan işe direk yansır. Bu bağlamda işçinin işveren ile ilgili memnuniyetini ölçmek, beklenti ve isteklerini belirlemek ve çözüm yollarıyla birlikte yönetime sunmak, araştırmanın amacıdır.

► Maksimum Düzeyde Verim

Maksimum düzeyde verimin sağlanması için ne tür verimlilik artırıcı programlar yapılmalıdır sorusuna bu amaçla yapılan araştırmalarımız kurum tipine ve faaliyetlerine göre cevap bulmaktadır.

► İşe Uygun İnsan

Kısa zamanda maksimum verimliliği sağlamak için işe uygun insanı istihdam etmek doğru bir başlangıçtır. Bu anlamda, işe alım sürecinde kurumun tam olarak ihtiyaç duyduğu eleman kriterlerini belirlemek ve yönlendirmek amaçlı çalışmalar yapılmaktadır.

► Sosyal Aktivite Araştırmaları Çalışan sosyal aktivite düzeyi arttıkça iş doyumu yükseliyor mu? Sosyal hayata ne kadar zaman ayırabiliyorlar? Sosyal hayatı kısıtlayan etmenler neler, bu etmenleri aşmak için nelere ihtiyaçları vardır? Araştırma, yapılacak olan analizler sonrasında çalışanın sosyal aktivitelerini arttırmaya yönelik ne tür programlar ve etkinlikler yapılabileceği konularında çalışmalar yapmaktadır.

İnsangücü Araştırmaları

Gerek sistem ve gerekse de kurumlardaki bazında insan gücü ile ilgili her türlü araştırma, inceleme ve diğer faaliyetleri kapsamaktadır. İstihdam, ücretlendirme, personel tutma, motivasyon, iş doyumu, kurumsal bağlılık, iş tanımı ve iş gerekleri, kadrolama, mobbing, şiddet, iş yeri sağlığı ve güvenliği ve çalışma barışı gibi konular öncelikli konular arasında yer almaktadır.

► Çocuk İşçiliği

Araştırma, çocuk işçilerin çalışma hayatındaki yerini, çalışma koşullarını, karşılaştıkları problemleri ortaya koymak ve elde edilen bulgular doğrultusunda çözüm yolları üretir.

► Çalışma Koşulları

Araştırma genel çalışma koşullarının haritası çıkartır. Kurumdaki personel hangi şartlar altında çalışmaktadırlar, karşılaştıkları ana problemler nelerdir, çalışma koşullarını iyileştirmek için ne tür faaliyetlerde bulunak gereklidir, kendi çözüm önerileri nelerdir sorularına cevap bulmayı amaçlar.

► Kadın Çalışan

Araştırma, kadın çalışanın sorunları nelerdir, istihdam esnasında ve sonrasında karşılaştıkları problemler nelerdir, kendi çalışma koşulları hakkındaki düşünceleri ve iyileştirme önerileri nelerdir sorularının yanıtlarını bulmayı amaçlar. Ayrıca çalışan annelere yönelik özel çalışmalar. Kadının evde ve iş yerindeki konumunu irdeler.

► Engelli Çalışan Araştırmalar

Engelliler gözüyle engelli istihdamı yeterli düzeyde midir? Çalışma şartları, çalışma saatleri, sosyal hakları yeterli düzeyde midir? İşe giderken, gelirken, mesai saatleri esnasında karşılaştıkları problemler, beklentiler ve önerileri nedir? So rularının durum analizinin yapılarak kalıcı çözümler sunmayı hedefler.

Icon 12

Eğitim Araştırmaları

ADAMOR Eğitim Araştırmaları Merkezi; eğitim alanında kurumsal sorunlara ve gelişime yönelik bilimsel bilgi üreten ve bunlara dayalı olarak çözüm programları geliştiren bir merkezdir. Eğitim Araştırmaları merkezi, insan kaynakları yönetimine ilişkin bilimsel ve ekonomik gelişmeleri ve kurumsal ihtiyaçlarla birleştirip sentezleyerek kurumların ihtiyaçlarını en etkili şekilde karşılamaya yönelik faaliyet göstermektedir.

ADAMOR Eğitim; kurumların insan kaynaklarını daha verimli ve etkili kullanmalarını amaçlarken tüm kurum çalışanlarının daha mutlu olacakları bir çalışma ortamı oluşturma vizyonuyla hareket etmektedir.

ADAMOR Eğitim; kurumunuzun hep en önde olmasını böylelikle, rekabette bir adım ileride olmasını planlamaktadır. Tüm diğer alanlarda olduğu gibi insan kaynakları yönetimi bağlamında da, çok hızlı bir şekilde ilerleyen ve kurumları buna yetişmekte zorlayan eğilimler ve yenilikler meydana gelmektedir. Bu anlamda amacımız her zaman ayakları yere sağlam bir yönetim anlayışı oluşturmak iken, bir yandan da kurumları bu yeniliklere proaktif bir şekilde uyum sağlamasına yardım etmektir. Çünkü artık küresel bir bağlamda meydana gelen rekabet ortamında kurumların önde olmak için yenilikleri takipçisi değil üreticisi olmaları gerekmektedir. Böylelikle siz rakiplerinizi değil rakipleriniz sizi izlemeye çalışacaktır.

Eğitim Politikası, Finansmanı ve Liderlik Araştırmaları

Eğitim hizmetlerinin nitelikli sunumu öncelikle doğru eğitim politikalarının ortaya konulması ile mümkün olabilir. Diğer yandan geliştirilen politikaların uygulanabilmesi için önemli bir etmen finansmandır. Bilimsel bilgi üretimi yoluyla kanıta dayalı eğitim politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında kurumlara destek olmak amaçlıyoruz.

Avrupa Birliği ve Eğitim Araştırmaları

Türkiye’nin 2005 yılından bu yana tam üyelik müzakerelerini yürüttüğü Avrupa Birliği’nin müdahil olduğu temel politika alanlarından birisi de eğitim, eğitim hizmetleri ve ilişkili konulardır. Bu bağlamdaki araştırmaların amacı, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerine eğitim ve eğitim hizmetleri bağlamında bilimsel temelde bilgi üreterek katkı yapmaktır.