+90 312 285 53 59


info@adamor.com.tr

1403 Cad. 10/5

Balgat/ANKARA

Siyaset ve Toplum Araştırmaları

  • Anasayfa
  • /
  • Siyaset ve Toplum Araştırmaları
Siyaset ve Toplum Araştırmaları

ADAMOR Siyaset Araştırmaları Merkezi; siyasal ve toplumsal süreçlere ilişkin araştırma ve raporlama faaliyetlerinde bulunan, siyasal ve toplumsal içerikli konularda düşünce ve bilgi üreten, danışmanlık hizmetleri sunan bir merkezdir.
 
ADAMOR Siyaset Araştırmaları Merkezi’nin hedef kitlesini, kamu ve özel sektörün yanısıra, medya, STK’lar ve üniversiteler oluşturmaktadır. Merkezin temel amacı, siyasal ve toplumsal gelişme hedefleri kapsamına giren konularda ulusal ve uluslararası nitelikli bilgiler üreterek, Türkiye’nin siyasal ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmaktır.    
 
PROGRAMLARIMIZ
 
SİYASAL EĞİLİM ARAŞTIRMALARI
 
Siyasal Eğilim Araştırmaları, seçmen davranışından siyasal partilerin imajına, siyasal liderlerin popülaritesinden siyasal söylem analizlerine, aday belirleme süreçlerinden seçim kampanyalarına kadar, siyasal süreçlerin her aşamasına yönelik olarak yapılan araştırmalardır.
 
►Seçmen Davranışı Araştırmaları
 
Seçmen davranışı araştırmaları, periyodik olarak seçmen nabzını yoklamayı, gelişen olaylar karşısında seçmenin tutumunu ölçmeyi ve davranış biçimlerini ortaya koymayı amaç edinir. 
 
►Seçmen Profili Araştırmaları
 
Seçmen profili araştırmaları, seçmen kitlesinin demografik, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik özellikleri ile siyasal tutum, davranış ve tercihleri arasındaki ilişkileri ortaya koymayı amaç edinir.
 
►Siyasal Parti İmaj Araştırmaları
 
Siyasal parti imajı araştırmaları, periyodik olarak yapılan çalışmalar aracılığıyla, siyasal partilerin, başta kendi tabanı ve hedef kitlesi olmak üzere, farklı toplumsal kesimler tarafından nasıl algılandığını ortaya koymayı amaç edinir. 
 
►Lider Popülaritesi Araştırmaları
 
Lider popülaritesi araştırmaları, siyasal parti liderlerinin seçmen nezdindeki genel imajını araştırarak, bilinirlik, güven, prestij gibi niteliklerini tespit etmeyi, lider popülaritesine ilişkin tanıtım, basın ve halkla ilişkiler çalışmalarının etkilerini ölçmeyi ve      genel imajı daha olumlu hale getirmeye yönelik stratejilerin oluşmasına katkı sağlamayı amaç edinir.
 
►Aday Araştırmaları
 
Aday araştırmaları, bilinirlik, güven ve prestij temelinde yapılan çalışmalar aracılığıyla adaylar arasında karşılaştırma yapmayı ve başarı durumunu ortaya koymayı amaç edinir.
 
►Siyasal Söylem Analizi
 
Siyasal söylem analizi, seçmenlerin mevcut siyasal söylemlere karşı tutum ve davranışlarını ölçmeyi amaç edinir.
 
►Seçim Kampanyası Çalışmaları
 
Seçim kampanyası çalışmaları, kampanya sürecine ilişkin olarak aşağıdaki çalışmaları yapmayı amaç edinir:
 
Kampanya Stratejisi
Siyasal Ortamın Analizi
Kampanya Takvimi
Kampanya Takvimi
Siyasal Rakip Analizi
Yayın Yoluyla Sistematik Propaganda Çalışması
Kişisel İmaj Konumlandırma
Sözlü İletişim ve Beden Dili
 
 
TOPLUMSAL EĞİLİM ARAŞTIRMALARI
 
Toplumsal Eğilim Araştırmaları, gelişen ve değişen yaşam koşulları karşısında, kişilerin tutum ve davranışlarındaki değişiklikleri irdelemeye yönelik olarak yapılan araştırmalardır.  
 
►Kalkınma Araştırmaları
 
Kalkınma araştırmaları, toplumsal, kültürel ve ekonomik kalkınmanın farklı kesimler nezdindeki etkilerini incelemeyi amaç edinir.
  
► Gündem Araştırmaları
 
Gündem Araştırmaları, kamuoyunda öne çıkan belirli konuların, alan araştırmaları yoluyla sistematik bir biçimde incelenmesini amaç edinir.
 
MEDYA ARAŞTIRMALARI
 
Medya Araştırmaları, görsel ve yazılı medya kuruluşlarının içerik açısından karşılaştırmalı bir biçimde analiz edilmesine ve farklı toplumsal kesimler üzerindeki etkilerinin incelenmesine yönelik olarak yapılan araştırmalardır. 
 
►Medya İçerik Analizleri
 
Medya içerik analizleri, çeşitli medya kuruluşlarının belirli bir siyasal, toplumsal ya da ekonomik durum karşısındaki tutumunu, siyasal aktörlerle ve toplumsal taleplerle ilişkisi içinde irdelemeyi amaç edinir.
 
►Medya Etki Analizleri
 
Medya etki analizleri, görsel ve yazılı medya kuruluşlarının farklı toplumsal kesimler nezdindeki güvenirliliğinin yanısıra, söz konusu toplumsal kesimlerin tutum ve davranışlarındaki etkisini ortaya koymayı amaç edinir.  

Bize Katılın

Proje bazlı araştırmalarımızda ekibimizde yer almak ister misiniz?