+90 312 285 53 59


info@adamor.com.tr

1403 Cad. 10/5

Balgat/ANKARA

Sağlık Araştırmaları

Sağlık Araştırmaları

ADAMOR Sağlık Araştırmaları Merkezi; sağlık alanında düşünce ve bilimsel bilgi üreten bir merkezdir. Hem makro hem de mikro düzeyde olmak üzere hedef kitlesi kamu sektörü, özel sektör ve üçüncü sektör (sivil toplum kuruluşları) olan bir araştırma, eğitim ve danışmanlık merkezidir.
 
ADAMOR Sağlık; daha sağlıklı bir toplum için araştırma, eğitim, analiz ve danışmanlık yoluyla karar alma ve politika oluşturmaya yardımcı olmayı hedeflemektedir. Temel amaç, Türkiye sağlık politikaları tasarımı sürecine her düzey ve düzlemde katkıda bulunmaktır.
 
ADAMOR Sağlık bilimsel ve kullanılabilir bilgi üreten sağlık araştırmaları konusunda bir referans merkezidir.
 
PROGRAMLARIMIZ
 
Sağlık Ekonomi ve Politikası Araştırmaları
 
Sağlık hizmetleri sunumu ve finansmanı, sağlık sigortacılığı, sağlık hizmetlerinde örgütlenme ve düzenleme gibi alanlarda bilimsel bilgi üretimi yoluyla kanıta dayalı sağlık politikalarının oluşturulması ve uygulanmasına katkıda bulunmak.
 
Avrupa Birliği ve Sağlık Araştırmaları
 
Türkiye’nin 2005 yılından bu yana tam üyelik müzakerelerini yürüttüğü Avrupa Birliği’nin müdahil olduğu temel politika alanlarından birisi de sağlık, sağlık hizmetleri ve ilişkili konulardır. Bu bağlamdaki araştırmaların amacı, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerine sağlık ve sağlık hizmetleri özelinde bilimsel temelde bilgi üreterek katkı yapmaktır.
 
Halk Sağlığı Araştırmaları
 
Çevreye ve bireylere yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, sosyal tıp, sağlık eğitimi, sağlık okuryazarlığı ve hastalık bazlı çalışmalar halk sağlığı araştırmaları kapsamında yer alan konulardır. Özellikle ilgi alanımıza giren konular ise:
 
Sağlık sosyolojisi
Aile sağlığı
Beslenme ve gıda araştırmaları
Barınma
Eğitim
Zararlı alışkanlıklarla mücadele yöntemleri,
Bulaşıcı hastalıklar
Akılcı ilaç kullanımı
Sağlıklı yaşam algı ve pratikleri
 
Sağlık Hukuku Araştırmaları
 
Sağlık ve sağlık hizmetlerinin hukuki boyutlarını ilgilendiren tüm konuları kapsar. Sağlık hizmetlerini sunan (kamu ve özel otoriteler, sağlık kurum ve kuruluşları ve sağlık çalışanları), sağlık hizmetlerini kullanan ve sağlık hizmetlerinin kendisi bu araştırmalar kapsamında ele alınan üç ana eksendir. Bu başlıktaki çalışmalar, sağlık alanında üretilen hizmet ve bilginin insan hayatını hukuki olarak etkileme durumunu kapsar.
 
Sağlık İletişimi Araştırmaları
 
Sağlık iletişimi, kurumların; sağlık hizmetinin niteliğine, kalitesine ve sürdürülebilirliğine sunduğu katkı açısından önemini her geçen gün daha fazla hissettirmektedir. Gelişmiş ülkelerde yaklaşık 30 yıllık bir geçmişi bulunan ve bilimsel bir disiplin olarak kabul edilen sağlık iletişimi, ülkemizde de sağlıkta dönüşüm programı ile daha çok önem verilen bir alan haline gelmiştir. Sağlık hizmetinin taraflarının, nihai hedef olan sağlığın korunması sürecini destekleyici pozitif iletişimi nasıl oluşturacakları sağlık iletişiminin ilgilendiği alanlardan birisidir.  Yine kurum içi iletişimin işlerliğinin sağlanması, özü itibariyle bir ekip hizmeti olan sağlıkta, uyumlu ve verimli çalışma ilişkilerinin oluşması sağlık iletişiminin araştırma sahasına girmektedir. Sağlık iletişimi içinde önemli bir rol yüklenen kitle iletişim araçları ile sağlık kurumlarının ilişkileri de bir diğer ilgi alanıdır.
 
ADAMOR Sağlık, sağlık kurumlarında sağlık iletişim sürecini güçlendirme amaçlı genel ve yerel düzeyde araştırmalar yaparak, sağlık iletişim süresince yaşanan sosyal ve hukuksal sorunları en aza indirme amacını taşımaktadır.
 
Sağlık, Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Araştırmaları
 
Kalite, akreditasyon, verimlilik, performans, hasta memnuniyeti, maliyet analizleri, misyon ve vizyon geliştirme, kurumsallaşma, pazarlama, marka, tutundurma, sosyal pazarlama, kuruluş yeri seçimi, müşteri ilişkileri, profesyonel yönetim ve pazar araştırmaları gibi konular bu başlıkta araştırmaya ve incelemeye konu olan alanlar arasında yer almaktadır.
 
Sağlık bakım işletmelerinin pazarlama ve rekabet gücü kazanabilmeleri ve bunu korumaları için hizmet kalitelisi önemli bir unsurdur. “Kaliteli hizmet için hastaların önerisi nedir?” ve “Neler yapılmalıdır?” eksenli yapılacak hizmet kalitesi araştırmaları, aynı zamanda hastanenin güçlü olduğu hizmet segmentlerini de ortaya çıkartacaktır. Ve böylece kurumunuzla ilgili zihinlerde güçlü bir algı oluşturulması için pratikte kullanılabilecek veriler ortaya koyulacaktır.
 
Bir hastanenin en önemli misyonu standartlara uygun hizmet üretmektir. Hastane bu standartların hem uluslar arası kriterlere uygun olmasını hem de müşteriler-hizmet alanlar için artı değer yaratmasını amaçlamalıdır. Bu bağlamda hastane yönetim kalitesinin araştırılması ve kalitenin artırılmasına yönelik araştırmalar yapılması her sağlık kuruluşu için pozitif dönüşümü sağlayacak çalışmalar arasındadır.
 
Hasta memnuniyeti de, tedavi hizmetinin kalitesiyle doğru orantılıdır. Her hastanın tedavi hizmetleriyle ilgili düşüncesi ve algısı son derece önemlidir. Hastane yönetimi tedavi hizmetlerinin artı ve eksilerini görerek yapılması gereken yeni düzenlemeleri hastalardan alacağı geri bildirimlerle gerçekleştirecek ve maksimum düzeyde kaliteye ulaşılması hedeflenecektir.
 
Sağlık İnsangücü Araştırmaları
 
Gerek sistem ve gerekse de sağlık kurum ve kuruluşları bazında sağlık insangücü ile ilgili her türlü araştırma, inceleme ve diğer faaliyetleri kapsamaktadır. İstihdam, ücretlendirme, personel tutma, motivasyon, iş doyumu, kurumsal bağlılık, iş tanımı ve iş gerekleri, kadrolama, mobbing, şiddet, iş yeri sağlığı ve güvenliği ve çalışma barışı gibi konular öncelikli konular arasında yer almaktadır.  
 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Araştırmaları
 
İlaç ve tıbbi cihaz ile ilgili sektörel düzeyde ve ürün bazlı araştırmalar yapmak bu başlıkta yer alan temel konular arasındadır. Tıbbi cihazda piyasa gözetimi ve denetimi, ürün lansmanı, tutundurma, fiyat politikaları, akılcı ilaç kullanımı önde gelen konular arasında yer almaktadır.
 
Sağlık Turizmi Araştırmaları
 
Küreselleşme ve Avrupa Birliği dinamiklerinin yol açtığı tüketicilerin bilinçlenmesi ve sağlık ve turizm sektörlerindeki yeni pazar arayışları nedeniyle sağlık turizmi son yıllarda giderek önem kazanan bir alan haline gelmiştir. Gerek küresel düzeyde gerekse de Türkiye ortamında giderek önem kazanan ve büyüyen sağlık turizmi alanında arzulanan bir pay/yer edinebilmek için bilimsel bilgiye dayalı verilerin kullanılması önem kazanmaktadır. Hem tatil hem de tedavi unsurlarını bir arada barındıran sağlık turizmi alanında tüm paydaşlara (sağlık kurum ve kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, turizm sektörünün tüm aktörleri, kaplıcalar gibi) yönelik araştırmalar tasarlamak ve böylece sağlık turizmi politikası tasarımına mikro ve makro boyutta katkı yapmak temel amaç olmaktadır. 

Bize Katılın

Proje bazlı araştırmalarımızda ekibimizde yer almak ister misiniz?