+90 312 285 53 59


info@adamor.com.tr

1403 Cad. 10/5

Balgat/ANKARA

Kent Araştırmaları

Kent Araştırmaları

ADAMOR Kent Araştırmaları Merkezi; “kent”i alarak mimariden ekonomiye, çevre sorunlarından sosyal ilişkilere kadar kenti ilgilendiren bütün konularda fikir üreten bir merkezdir. Kentlerimizde yaşanan değişim ve dönüşümün etkilerini araştırarak varolan sorunların çözümüne katkı sunmayı da hedefleyen ADAMOR, kentin kaderinde söz sahibi olan kurumlara da akademik kadrosuyla destek vermektedir. 
ADAMOR Kent Araştırmaları Merkezi’nin hedef kitlesini, belediyeler başta olmak üzere STK’lar ve üniversiteler oluşturmaktadır. Merkezin temel amacı, kapsamına giren konularda ulusal ve uluslararası kentlerle ilgili nitelikli bilgiler üreterek, Türkiye’nin siyasal ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmaktır.
 
PROGRAMLARIMIZ
 
Kent Ekonomisi Araştırmaları
 
Ekonomik gelişmişlik kentsel unsurların bütününü en temelde ilgilendiren bir öneme sahiptir. Her kentin tarihi, kültürü, coğrafyası ve insan doğasına uygun ekonomik parametreleri olduğu düşünüldüğünde kentlerle ilgili ekonomik araştırmalar yapmak çok daha stratejik hale gelmektedir. Kent ekonomisinin mevcut durumunun analizi ile beraber hangi alanlarda gelişmeye uygun olacağı potansiyelinin neler olacağı da titizlikle analiz edilmelidir. ADAMOR Kent, bütüncül bir yaklaşımla kentlerin ekonomisini ele alarak sanayiden hizmet sektörüne kadar kentin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla araştırma, raporlama ve düşünce üreterek kentlerin gelişimine katkı sunmayı hedeflemektedir.
 
Kentsel Doku Araştırmaları
 
Kentsel Doku Araştırmaları bir kentin tarihi ve sosyolojik dokusunu gündemine alarak sorun alanlarına ilişkin çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Kentte yaşayan insanların ve kentin ihtiyaçlarını önceleyerek kentsel dokuda yaşanan değişimlerin analizini yapmak, kaliteli kent yaşamı için en önemli unsurların başında gelmektedir. ADAMOR Kent, optimum düzeyde fayda perspektifinden fikir geliştirerek kent dokusunun tarihi, sosyolojik ve ekoloji ekseninden hareketle insan odaklı bir gelişmeye açık olmasını amaçlamaktadır.
 
Kent ve Çevre Sorunları Araştırmaları
 
Günümüzün en önemli problemlerinden biri haline gelen çevre sorunları kent hayatını da artık tehdit eder boyutlardadır. Bilinçsiz çevre planlamasından çevre kirliliğine kadar bir çok konuda sorunlarla yüz yüze olan kentlerin bu sorunlardan nasıl çıkılacağına ilişkin yöntemler geliştirilmesi, karar alma ve idari mekanizmaların bu konularda uyarılması sağlıklı kentleşme için önemli bir amaçtır.
 
Kentsel Kalkınma Araştırmaları
 
Kaliteli kent yaşamı için sosyal ve ekonomik kalkınmışlık düzeyi en başat unsur olarak kabul edilmektedir. Kentlerin kalkınma potansiyellerinin sosyo ekonomik düzeyde analizinin yapılarak uygun kalkınma modellerinin ortaya konulması gerekmektedir. ADAMOR Kent, sosyo-ekonomik boyut başta olmak üzere kentlerin kalkınmışlık düzeylerinin geliştirilmesi için yöntemler geliştirerek analiz, rapor ve fikir üretmeyi hedeflemektedir. 
 
Yerel Demokrasi Araştırmaları
 
Demokrasi, en temelde bireyden başlayarak bütün toplumu kapsaması gereken bir gerçektir. Kent yaşamında daha da önemli olan demokrasi bütün yerel unsurların ve dinamiklerin harekete geçirilebilmesiyle mümkündür. Kent yaşamında karşılaşılan bütün girdileri demokrasi perspektifinden değerlendirerek karar alma mekanizmalarına katılıma ve kent hayatında söz sahibi olmaya giden yolda ADAMOR Kent projeler üreterek araştırmalar yapmayı hedeflemektedir.
 
Yerel Yönetim Araştırmaları
 
►Hizmet Memnuniyeti Araştırmaları
 
Belediyeler kentte yaşayan insanlara hizmet etmekle görevli bir kamu teşekkülü olarak halkın memnuniyetini önemsemek zorundadırlar. Halk memnuniyetini önemsemeyen belediye yönetimleri yapılacak ilk seçimde kaybetmekle karşı karşıya kalacaklardır. Bundan dolayı belediyenin yapmış olduğu hizmetlerin halk tarafından nasıl karşılandığı, eksiklerin neler olduğu demokratik bir yönetim anlayışı için çok önemlidir. ADAMOR Kent, belediyelerin yapmış olduğu hizmetlerin daha kaliteli olması için hizmet memnuniyetini eksen alarak halkın talep ve beklentileri doğrultusunda hizmet üretimi için belediyelere yöntem geliştirmekte analizler hazırlamakta ve raporlamalar yapmaktadır.
 
►Sosyal Doku Araştırmaları ( yaşlılar, çocuklar, fakirler)
 
Sosyal belediyecilik kavramı etrafında hizmet alanında yaşayan insanlardan da sorumlu olan belediyeler kent madunları niteliğinde bulunan “yardıma muhtaç, kimsesiz, yaşlı, çocuk ve kadın” vatandaşlarını tespit ederek, ihtiyaçlarını belirlemek, onların hayatlarını kolaylaştırmak ve sorunlarına çözüm üretmekle de sorumludur. ADAMOR Kent, kent madunlarının tespiti ve durumlarının analiz edilerek sürdürülebilir çözümler geliştirerek yerel yönetimlere fikir üretmektedir.
 
►Belediye Kurumsal İmaj Araştırmaları
 
İmaj, kurumsal işleyiş için iki nedenden dolayı önemlidir. Birincisi, bağlılıkları ortaya çıkarmak ve sürdürmek için gerekli bilgileri sunarken, ikincisi belediyenin sürekliliği için önemli olmaktadır. Çünkü belediyelerin yaşam olasılıklarını yükselten imaj, belediyeden memnuniyeti önemli derecede etkilemektedir. Kurum imajının ölçümü ile belediye hizmetlerinin halka ulaşıp ulaşmadığını ölçmek ve halkın belediye hakkındaki genel görüsünü saptamak ancak böyle mümkündür. ADAMOR Kent, hem belediyenin hem de belediye başkanının kent sakinleri perspektifinden hareketle nasıl bir imaja sahip olduğunu ölçerek yöntemler geliştirerek analizler sunmaktadır.
 
►Çalışan Memnuniyeti Araştırmaları
 
Çalışanların, çalıştıkları kurum ve ortam hakkındaki düşünceleri, memnuniyet durumları ve memnuniyetsizlik sebepleri hizmet kalitesine doğrudan etki eden bir durumdur. Çalışan memnuniyetiyle beraber çalışanların kurumsal aidiyetleri ve bağlılıkları da hizmet kalitesine yansıyan etkenlerin başında gelmektedir. Kaliteli hizmet üretmek isteyen kurumlar öncelikle çalışanlarının gözünde memnuniyet derecelerini yükselterek daha iyi hizmet yapmanın yolunu açabilirler. ADAMOR Kent, özellikle belediyelerde çalışan memnuniyeti ve kurumsal bağlılık ölçeği geliştirerek hizmet kalitesinin arttırılması için yöntem ve öneri geliştirmektedir.  

Bize Katılın

Proje bazlı araştırmalarımızda ekibimizde yer almak ister misiniz?